Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Postup pro evidenci zájemců

Datum publikování: 26.02.2018

Postup pro evidenci zájemců o sociální službu Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

Postup pro evidenci zájemců o  sociální službu Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem je v obou případech totožný, a to:

Zájemce o sociální službu, rodinný příslušník nebo  sociální pracovnice zařízení, ve kterém se zájemce o službu momentálně nachází, kontaktuje sociální pracovnici, Mgr. Barboru Běčákovou, osobně, telefonicky, na čísle 595 701 300, nebo emailem: bbecakova@cujkovova.cz    a poskytne základní informace o zájemci (jméno, příjmení, datum narození a adresu, na které je možno zájemce zastihnout), přičemž zevrubně popíše stávající sociální situaci zájemce.

Následně je zájemce kontaktován sociální pracovnicí našeho domova, která domluví termín návštěvy a provede jednání se zájemcem o službu, jehož součástí je osobní pohovor se zájemcem o službu v místě, kde se zájemce aktuálně nachází.  Pokud sociální pracovnice na základě tohoto jednání zjistí, že zájemce odpovídá cílové skupině služby Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem, ponechá zájemci, rodinnému příslušníkovi nebo sociální pracovnici daného zařízení k dispozici formulář „Informace o zájemci“, jehož součástí je i vyjádření praktického lékaře k aktuálnímu zdravotnímu stavu samotného zájemce.

Po zaslání tohoto vyplněného formuláře zpět do domova je zájemce o službu zaevidován do Evidence zájemců o sociální službu a toto je mu sděleno i písemně.

V případě, kdy sociální pracovnice během jednání vyhodnotí, že zájemce neodpovídá cílové skupině služby Domova pro seniory ani Domova se zvláštním režimem, poskytne zájemci sociální poradenství a předá kontakty na služby, které mohou pomoci vyřešit danou situaci. V případě zájmu je zájemci zasláno písemné oznámení o nezařazení do evidence zájemců o sociální službu.

Sociální pracovnice Domova Čujkovova, které provádí jednání se zájemci o sociální služby, disponují Identifikačním průkazem, který je opravňuje k provádění těchto jednání. Identifikační průkaz je zájemci o sociální službu předložen k nahlédnutí v úvodu jednání.