Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 50.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy.

Kapacita služby: 87 míst.

Poslání sociální služby:
Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvářet uživatelům, kteří onemocněli demencí, vstřícné, klidné a bezpečné prostředí, ve kterém jsou maximálně zohledněny individuální potřeby a jedinečnost každého člověka.
Uživatelům naší služby zajišťujeme zdravotní, ošetřovatelskou a sociální podporu a pomoc při naplňování aktivního a důstojného života.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba není určena osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • požadujícím službu, kterou domov neposkytuje,
 • s jiným závažným psychiatrickým onemocněním, které brání společnému soužití (např. psychotickým onemocněním),
 • s mentálním postižením,
 • které jsou aktuálně závislé na požívání alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • s úplnou ztrátou zraku.

Cíle sociální služby:

 • Prostřednictvím vlídného a empatického chování zaměstnanců vytvořit pro uživatele příjemné, klidné a bezpečné prostředí.
 • Zachování stávající soběstačnosti uživatelů v co největší možné míře.
 • Zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování uživatelů.
 • Podpora dovedností a schopností k naplňování vlastních zájmů uživatelů.
 • Podpora udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Podpora běžného způsobu života uživatelů.
 • Podpora individuálních potřeb a cílů.
 • Zajištění důstojného způsobu života.

Zásady poskytované služby:

 1. aktivní způsob života
 2. individuální přístup
 3. podpora při naplňování potřeb a zájmů uživatelů
 4. ochrana a respektování lidských práv
 5. zachování lidské důstojnosti
 6. empatický, ohleduplný, vstřícný a laskavý přístup k uživatelům
 7. multiprofesní odbornost
 8. týmová spolupráce zaměstnanců

Poskytované služby:

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti

Ubytování:
Domov disponuje jednolůžkovými a dvojlůžkovými pokoji. Jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj tvoří buňku se společným sociálním zařízením (WC a umyvadlo). Na každém poschodí je koupelna.

Pokoj je vybaven následujícím zařízením: polohovacím lůžkem, nočním stolkem s výsuvnou servírovací deskou, vestavěnou uzamykatelnou šatní skříní s nástavcem, televizní přípojkou. Ostatní vybavení je do pokoje doplňováno dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.

Každý nově nastupující uživatel je ubytován ve dvoulůžkovém pokoji a může se u vedoucí útvaru sociální péče zaevidovat do pořadníku čekatelů na jednolůžkový pokoj. Podmínkou pro ubytování v jednolůžkovém pokoji je schopnost plné úhrady služeb (lze dohodnout doplatek s příbuznými uživatele).

Uživatel si může na své náklady vybavit pokoj vlastními drobnými bytovými doplňky – poličkou, obrázky, soškami, fotografiemi, květinami, radiopřijímačem, televizním přijímačem, videopřehrávačem nebo DVD. Za radiopřijímač a televizní přijímač hradí uživatel poplatek dle platné vyhlášky o telekomunikačních poplatcích. Není možno vybavovat pokoj vlastním nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem.

Uživatelům poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, nepřetržitě 24 hodin denně. Zdravotní péče, kterou v domově zabezpečuje praktický lékař, konsiliární lékaři a odborný zdravotnický personál, je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele.

Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, obslužnou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách.

Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli a známými. Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství a pomáhají uživatelům při vyřizování jejich záležitostí na úřadech a dalších institucích. Prostřednictvím sociálních pracovnic si mohou uživatelé objednat denní tisk a časopisy.

Uživatelé se podle svého zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního, společenského a duchovního života v domově a dalších akcí, pořádaných domovem či jinými organizacemi.

Doplňkové služby:
Uživatelé mají možnost přímo v domově využívat služeb holičství, kadeřnictví, pedikúry a nakoupit si v prodejně občerstvení.

Stravování:
Strava je v domově připravována v souladu s platnými normami. Jsou podávána tři hlavní a dvě vedlejší jídla. Dietní stravování doporučuje praktický lékař. Strava je podávána v jídelnách zařízení na jednotlivých úsecích, případně na pokojích uživatelů.